Algemene voorwaarden Butterhuizen Theorie

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Butterhuizen Theorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2
Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Butterhuizen Theorie zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Butterhuizen Theorie aan de cursist levert.

1.3
CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs A en B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Butterhuizen Theorie die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Butterhuizen Theorie.

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Butterhuizen Theorie deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Butterhuizen Theorie niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Butterhuizen Theorie gedane aanbieding.

2.2
De door Butterhuizen Theorie gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen Butterhuizen Theorie en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij Butterhuizen Theorie en Butterhuizen Theorie de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Butterhuizen Theorie uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Butterhuizen Theorie aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien dit 72 uur voor aanvang van de cursus gebeurd en Butterhuizen Theorie het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een annulering of wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.

3.4
Indien Butterhuizen Theorie nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, wanneer dit wel is overeengekomen, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop Butterhuizen Theorie begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door Butterhuizen Theorie en de cursist onderling afgesproken.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Butterhuizen Theorie te melden, waarna Butterhuizen Theorie en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Butterhuizen Theorie is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Butterhuizen Theorie. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Butterhuizen Theorie gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Butterhuizen Theorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat Butterhuizen Theorie alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door Butterhuizen Theorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4
Eventuele schade aan de door Butterhuizen Theorie geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen Butterhuizen Theorie

6.1
Butterhuizen Theorie verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2
De Butterhuizen Theorie zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3
Butterhuizen Theorie is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Butterhuizen Theorie aan de kant van de cursist is ontstaan en die de Butterhuizen Theorie aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door Butterhuizen Theorie gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Butterhuizen Theorie en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Butterhuizen Theorie te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Butterhuizen Theorie gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Butterhuizen Theorie te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Butterhuizen Theorie.

8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Butterhuizen Theorie gemaakt indien Butterhuizen Theorie op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5
Butterhuizen Theorie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Butterhuizen Theorie voortvloeiende verplichting;
 • Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Butterhuizen Theorie;
 • Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6
Indien Butterhuizen Theorie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Butterhuizen Theorie verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
Butterhuizen Theorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien Butterhuizen Theorie ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Butterhuizen Theorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Butterhuizen Theorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Butterhuizen Theorie mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van Butterhuizen Theorie geen schadevergoeding ontvangen.

10.3
Butterhuizen Theorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4
Butterhuizen Theorie in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Butterhuizen Theorie geleverde zaken.

10.5
Indien Butterhuizen Theorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Butterhuizen Theorie beperkt tot directe schade

10.6
De cursist vrijwaart Butterhuizen Theorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij Butterhuizen Theorie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en Butterhuizen Theorie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Garantie

12.1
Butterhuizen Theorie verleent enkel garantie op de cursus indien alleen als de cursist

 • Op de aangegeven tijd aanwezig is;
 • De volledige cursus volgt;
 • Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
 • De Nederlandse taal voldoende beheerst in woord en geschrift.(basisschool+middelbare school in Nederland gevolgd en afgemaakt)

Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is Butterhuizen Theorie bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.

12.2
Onder garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, een tweede keer de cursus mag volgen. Het CBR examen komt voor rekening van cursist en valt niet onder de garantie. Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 12.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 2 maanden vanaf het volgen van de eerste geplande cursusdag. Hierna komt de garantie te vervallen.

Menu